Arbeidsfysiotherapie

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die gerelateerd zijn aan het werk.arbeidsfysio1.jpg
De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Hiermee onderscheid de arbeidsfysiotherapeut zich van de bedrijfsfysiotherapeut die zich vooral richt om het bedrijf zelf van advies te voorzien.
Om de arbeidsrelevante klacht te beoordelen wordt na een intake, waarin een functie-taak-handelingen analyse en werkgebonden factoren specifiek aan de orde komen, een plan van aanpak bepaald. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.
Informatie, gericht advies en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast de reguliere fysiotherapeutische interventie kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.
De arbeidsfysiotherapeut kan interventies aanbieden op het gebied van primaire, secundaire en tertiaire preventie, behandeling en re-integratie. De arbeidsfysiotherapeut zal zich zoveel mogelijk richten op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer.

Waarom naar een arbeidsfysiotherapeut in plaats van een fysiotherapeut?tiffany.jpg

Voor veel fysiotherapeuten speelt het feit dat hun cliënten/patiënten verzuimen of dreigen te verzuimen van het werk nauwelijks een rol. De reguliere fysiotherapeutische behandeling richt zich op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en handicaps. Veel stoornissen, beperkingen en handicaps zijn echter arbeids- gerelateerd, arbeidsrelevant, werkgever relevant en/of takrelevant en dus van invloed op de prestaties van de werknemer. In tegen- stelling tot de reguliere fysiotherapeut die in zijn praktijk adviezen en instructies geeft aan de cliënt/patiënt, is de arbeidsfysiotherapeut actief betrokken in de interactie tussen de werknemer en werk- omgeving. Zelfs een goed ingerichte werkplek geeft nog niet de garantie dat er op de juiste wijze gebruik van wordt gemaakt. Om tot een goed resultaat te komen trachten werknemer, werkgever en arbeidsfysiotherapeut samen een oplossing te vinden bij arbeidsrelevante fysieke gezondheidsproblemen om te komen tot: